SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Voor ouders & leerlingen » Leerlingvolgsysteem

Leerlingvolgsysteem

Kinderen ontwikkelen zich van nature en zijn leergierig. Op school proberen we daar op in te spelen en het te stimuleren. Als de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden we hulp. De school is per jaargroep georganiseerd. De kinderen van dezelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep. Op de school zijn over het algemeen kleine(re) groepen gevormd. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met het individuele kind.

De vakken lezen, taal en rekenen vormen de kern van ons onderwijs.

Op school worden kinderen op verschillende gebieden gevolgd. We kijken dan niet alleen naar de cognitieve resultaten, maar ook naar het sociaal-emotioneel welbevinden van de kinderen. In de groepen 1 en 2 gebruiken we “Kijk!” en in de groepen 3-8 “SCOL” en de toetsen van CITO.

Op de internationale afdeling worden de kinderen onder andere gevolgd middels INCAS toetsen van het CEM, het Centre for Evaluation and Monitoring. Deze toetsen worden in de eerste weken van het schooljaar of wanneer een kind net op school is begonnen, afgenomen. Door de INCAS toetsen krijgen wij een beeld van academische ontwikkeling: de algehele taal- en rekenontwikkeling, maar ook de leervaardigheid. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt op de internationale afdeling gemonitord middels de ‘Emotional Literacy’ van NFER Nelson.

Externe onderwijsspecialisten ondersteunen scholen en leerkrachten bij het geven van onderwijs door middel van adviezen en informatie en begeleiding van leerlingen en hun leerkrachten bij leer- en/of gedragsproblemen. Tevens hebben wij op de ISE de beschikking over een aantal onderwijsassistenten, remedial leerkracht en motorisch remedial leerkracht om de leerlingen te ondersteunen. In het team van de ISE zijn diverse specialisten werkzaam die ingezet kunnen worden om de leerkrachten en de leerlingen te ondersteunen.

Gedrag, de resultaten in de klas en/of de resultaten op de toetsen geven soms aanleiding om hieraan extra aandacht te besteden. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om een leerling tijdelijk extra ondersteuning te geven. De school heeft een aantal intern begeleiders die verantwoordelijk zijn voor het coördineren van de hulp die de leerlingen nodig hebben. In samenwerking met de groepsleerkracht zorgt de intern begeleider ervoor dat de leerling de hulp krijgt en dat deze hulp vastgelegd wordt. Ook kan er aanvullend onderzoek nodig zijn.

In een enkel geval kan de school het advies geven dat een andere vorm van ( speciaal) onderwijs het kind beter zou kunnen helpen. Dit advies wordt altijd middels een zorgvuldig proces gegeven.

Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen bij ons op school zich prettig voelt, hanteren wij de ‘positive behaviour approach’. Tevens hebben wij een anti-pestprotocol die wij inzetten wanneer er sprake is van pestgedrag. De EN coördinatoren zijn tevens onze anti- pest coördinatoren

Toetsen en resultaten Nederlandstalige afdeling

Om de vaardigheden van de leerlingen nauwkeurig te volgen, maken we op de Nederlandstalige afdeling gebruik van de volgende toetsen:

Inschrijving op een andere basisschool, bijvoorbeeld bij verhuizing.

Een rapport wordt gebruikt van groep 1 t/m 8 om de ouders/verzorgers driemaal per jaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van hun kinderen. Het 1e rapport geeft voornamelijk de sociale/ emotionele ontwikkeling van uw kind weer, terwijl het 2e en 3e rapport de resultaten vermelden. Met het 2e rapport wordt er ook een uitdraai van het leerlingvolgsysteem of van ParnasSys gemaakt. Ouders kunnen te allen tijde een gesprek over de ontwikkeling van hun kind(eren) aanvragen met de leerkracht.

(1)    In groep 4 uitvallers van groep 3 afnemen.

(2)    Indien nodig kunnen wij ook de Raven 2 afnemen bij de kinderen.

De ouders/verzorgers ontvangen, naast het gewone leerlingenrapport, onderwijskundige rapporten bij:

Aanmelding voortgezet onderwijs vanuit groep 8.

De resultaten van de toetsen worden tijdens leerlingbesprekingen door het team besproken. De uitslagen worden opgenomen in het leerlingdossier. Wij maken gebruik van het CITO leerlingvolgsysteem. Als ouder/verzorger hebt u recht op inzage in het leerlingdossier van uw kind(eren). U kunt daarvoor op school terecht.

Naast de resultaten van de toetsen vormen de observaties van de leerkracht in de klas en de uitslagen van de methodegebonden toetsen natuurlijk een nog belangrijker onderdeel om de voortgang en de ontwikkeling in de gaten te houden.

Soms vormen het gedrag, de prestaties in de klas en/of de uitslagen van toetsen aanleiding om maatregelen te nemen. Het kan nodig zijn om een kind (tijdelijk) extra hulp te bieden. Om de hulp aan deze kinderen goed te coördineren zijn er Interne Leerlingbegeleiders (I.B./ E.N. team). Deze begeleiden samen met de groepsleerkracht de kinderen die extra hulp nodig hebben en stellen met de groepsleerkrachten groepsplannen op en beoordelen mede of het noodzakelijk is, dat externe hulp wordt ingeschakeld.

Een heel enkele keer gebeurt het, dat we adviseren een kind te verwijzen naar een vorm van speciaal onderwijs. Aan deze verwijzing is een zorgvuldig proces voorafgegaan.

In groep 7 wordt de CITO “Entreetoets” afgenomen. Deze toets geeft informatie over de stand van zaken met betrekking tot de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen.

In groep 8 doen alle leerlingen mee met de “Eindtoets Basisonderwijs”. De ISE heeft gekozen voor de IEP toets

De Eindtoets Basisonderwijs voor groep 8 verschaft informatie ten behoeve van de evaluatie van het gegeven onderwijs binnen de eigen school. De uitslag van de eindtoets wordt met de groepsleerkracht en leerlingen samen besproken.

Resultaten eindtoets
Schooljaar
Aantal lln
Percentage behaald
Landelijk gemiddeld
2016-2017 (DIA)
2017-2018 (IEP)
2018-2019 (IEP)
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
19
IEP
19
21
20
14
-
3654
86,7
86,6
Geen toets afgenomen
84,2
84
-
onbekend
81
81,8
-
79,7
80
-

De ontwikkeling van de leerlingen wordt tijdens het gehele schooljaar nauwlettend gevolgd. Dit is een doorlopend proces waarin de leerlingen worden geobserveerd en worden getoetst via de methoden met gestandaardiseerde testen. De gegevens worden met name gebruikt om de (leer) ontwikkeling te volgen en om ons lesaanbod aan te sturen. Deze gegevens worden met u gedeeld  indien er een significante achterstand of ontwikkeling gesignaleerd wordt. Een kopie van de resultaten wordt met het 2e rapport aan u verstrekt. Eventuele vragen met betrekking tot deze toetsen kunt u aan de groepsleerkracht stellen.

Toetsen en resultaten internationale afdeling

De internationale Afdeling gebruikt de volgende gestandaardiseerde toetsen om de ontwikkeling van de kinderen te volgen:

INCAS Analysis 2022 NOG IN TE VULLEN

Interpretation of the standardized scores:

Leerlingaantallen:

Groep 3: 75 leerlingen

Groep 4: 73 leerlingen

Groep 5: 85 leerlingen

Groep 6: 97 leerlingen

Groep 7: 101 leerlingen

Percentage EAL (English as an Additional Language):

Gegevens over het percentage EAL leerlingen worden niet meer verzameld door het EN departement.  Allereerst is het een uitdaging gebleken om een eenduidige definitie voor ‘mother tongue’ te vinden. Op de ISE, net als iedere internationale school waar Engels de instructietaal is, hebben we leerlingen die onderwijs gehad hebben in het Engels, maar die een andere taal thuis spreken. Hun Engels valt niet in de categorie ‘additional language’ maar om het Engels als moedertaal te bestempelen, klopt ook niet.

Ten tweede is in het verleden gebleken dat bij het interpreteren van de toetsresultaten het percentage EAL niet zo significant gebleken is.