SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Ons onderwijs » Kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten

De missie van de school is om de leerlingen te stimuleren in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Wij bereiden hen optimaal voor op het vervolgonderwijs en op een snel veranderende samenleving, zodat zij daar als verantwoordelijke wereldburgers nu en in de toekomst een duurzame bijdrage aan kunnen en willen leveren.

De school is toegankelijk voor alle kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar. Wij hebben ook een lower foundation die toegankelijk is voor kinderen vanaf 3 jaar. De school is toegankelijk voor kinderen van alle nationaliteiten, gezindten en culturen, op basis van gelijkwaardigheid. Door te leren respect te hebben voor elkaar staat het kind in de toekomst open voor “de ander”. Wij zijn altijd alert op discriminatie en pesten en werken continu aan het voorkomen ervan.

De Nederlandse maatschappij kent een grote verscheidenheid aan religieuze en politieke overtuigingen en veel mensen met verschillende culturele achtergrond en herkomst. Op onze school, met zoveel nationaliteiten, komt dit nog duidelijker naar voren. Samenwerkend moeten wij die maatschappij gestalte geven en kinderen voorbereiden op de rol die zij daarin gaan spelen.

Ontwikkelingsgerichtheid, transparantie, veiligheid, respect en intercultureel gedrag vormen onze kernkwaliteiten. Zij geven in onderlinge samenhang weer waar we als school voor staan, waaraan we voortdurend werken en waarmee we ons onderscheiden.

Centraal staat de ontwikkeling van de leerling. Om de leerlingen hierbij optimaal te ondersteunen, ontwikkelen allen die op de ISE werken zich voortdurend. Wij zijn een lerende organisatie.

Transparantie, veiligheid en respect zijn belangrijke voorwaarden voor ontwikkelingsgerichtheid. De kleinschalige teamstructuur zorgt voor transparantie, zodat leerlingen, ouders en medewerkers weten waar ze “thuis horen” en weten bij wie ze terecht kunnen. Transparantie bereiken we ook door de manier waarop we communiceren en keuzes maken: in samenwerking met alle betrokkenen in en rond de school.

De kleinschalige teamstructuur van de school biedt leerlingen en medewerkers een veilige omgeving. Samen zijn zij verantwoordelijk voor een sfeer van onderling vertrouwen en respectvol met elkaar omgaan. We zien de internationale en culturele variëteit op onze school als een meerwaarde daar het leerlingen en medewerkers aanzet om over de eigen cultuur en nationale grenzen heen te kijken en, mede met het oog op vervolgstudie en werk, intercultureel gedrag te laten zien.

Foundation groep

De tweetalige Foundation groep heeft als doel ervoor te zorgen dat kinderen zich veilig en gezond kunnen ontwikkelen en een goed leerproces doorlopen. In deze groep richt het onderwijs zich op het “school-klaar” maken van de kinderen. Het biedt de kinderen een brede basis van kennis en vaardigheden waardoor ze in de toekomst, zowel op school als in hun verdere leven, goed beslagen ten ijs komen.

De ISE foundation groep maakt zich sterk voor:

  • Kwaliteit en eenheid in eerste leerjaren, zodat ieder kind vooruitgang boekt en er niemand achterblijft;
  • Een veilige basis met leer- en ontwikkelmogelijkheden die gepland worden rondom de behoeften en interesses van ieder kind, en die regelmatig getoetst en aangepast worden;
  • Een goede samenwerking tussen leerkrachten en ouders/verzorgers;
  • Gelijke kansen voor ieder kind en een anti-discriminatie aanpak, waarbij ieder kind passend  onderwijs krijgt en gesteund wordt.

Dit zijn onze vier leidende beginselen:

  • Ieder kind is uniek, is constant aan het leren en kan veerkrachtig, bekwaam, zelfverzekerd en zelfbewust zijn;
  • Door positieve verbindingen en relaties aan te gaan leren kinderen om sterk en onafhankelijk te zijn;
  • Kinderen leren en ontwikkelen zich goed in een gevarieerde omgeving, waarin hun ervaringen gereflecteerd worden door hun individuele behoeftes, en er een goede samenwerking is tussen leerkrachten en ouders/verzorgers.
  • Kinderen ontwikkelen zich individueel, leren op verschillende manieren en in hun eigen tempo.