SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Ons onderwijs » Organisatie van het onderwijs en onderwijstijd

Organisatie van het onderwijs en onderwijstijd

Op de ISE primary hebben we 2 afdelingen: de internationale afdeling en de tweetalige afdeling. Voor beide afdelingen geldt een maximum aantal van 22 leerlingen voor de groepen. Door een kleine groepsgrootte te handhaven, kan aan elke leerling maximale aandacht besteed worden. Er kan na overleg met de leerkracht (tijdelijk) afgeweken worden van deze aantallen.

De internationale afdeling

Op de internationale afdeling zitten kinderen die kortdurend in Nederland verblijven. Op de internationale afdeling wordt de leerstof in 7 jaargroepen behandeld.

Taalonderwijs

De internationale afdeling volgt het New Development Matters in het Early Years Foundation Stage curriculum voor 3-5 jarigen en het herziene Primary Framework for Literacy uit de UK voor de kinderen in de groepen 2-7.

Rekenonderwijs

Rekenvaardigheden en de basisbeginselen van de verschillende reken stadia worden in de foundation groep ontwikkeld door een verscheidenheid aan activiteiten in sorteren, verzamelen van gegevens, meten, tijd rekenen, ruimte, vorm en getal. Dit wordt gedaan middels het Early Years Foundation Stage  (EYFS) programma.

In de groepen 2 t/m 7 wordt het Primary Framework for Mathematics vanuit de UK gebruikt. Hierbij ligt de nadruk op hoofdrekenen en interactieve werkvormen. Bij het rekenonderwijs is het begrijpen van het numerieke systeem belangrijk. De kinderen krijgen op verschillende manieren rekenkundige berekeningen aangeboden en leren door middel van verschillende strategieën problemen op het gebied van meten, wegen, geldrekenen, grafieken maken en tijdrekenen te onderzoeken en op te lossen.

Internationaal curriculum

Wij gebruiken een thematische aanpak om vakken in FD-groep 7 te integreren. De vakken die onder dit curriculum vallen, zijn onder meer geschiedenis, aardrijkskunde, wetenschap, kunst, muziek en ontwerptechnologie. Elke unit is ongeveer 9 weken lang. Leerkrachten krijgen de flexibiliteit om extra tijd te besteden aan vakken op basis van de eenheden en leerdoelen. In de onderbouw worden vakken door de leerlingen op een geïntegreerde manier beleefd en zijn de units flexibel in lengte.

De leerdoelen omvatten kennis (feiten en informatie), vaardigheden (praktische vaardigheden) en begrip (dieper bewustzijn van sleutelconcepten). Deze drie gebieden worden gedurende de jaargroepen ontwikkeld.

Curriculumontwikkelingen

We testen momenteel een projectgebaseerde leerbenadering in de Primary International school. Global Mission is ons eigen raamwerk voor het lesgeven aan studenten in een authentieke context uit de echte wereld, waarin elementen van zowel project gebaseerd leren als ontwerpdenken worden gecombineerd. De instructie is gericht op het vinden van een oplossing van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, waarin aardrijkskunde, geschiedenis, kunst, ontwerp technologie, wetenschap en muziek zijn opgenomen. Deze aanpak biedt een goede gelegenheid voor leerlingen om hun competenties te ontwikkelen, na te denken over hun leertraject en deze te delen met hun groepsgenoten. De leerlingen doorlopen een proces waarin ze hun leerproces kunnen verbinden en kennis, vaardigheden en begrip kunnen meenemen naar de volgende stap van hun leerproces.

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de onderwijstijd verdeeld is over de verschillende vakgebieden

Vakgebied
Minuten per week
Rekenen (probleemoplossen & redeneren en  berekeningen
Taalonderwijs (lezen schrijven; klanklessen spelling, grammatica)
Thematisch onderwijs
ICT
DFL
Gym
Bibliotheek
Verkeer (Alleen groepen 6 en 7)
225 minuten per week in groep 1-2 & 300 minuten per week in groep 3-7
310 minuten per week in groep 1-2 & 320 minuten per week in groep 3-7
225-360 minuten per week 
45 minuten per week 
135 minuten per week 
90 minuten per week 
45 minuten per week 
15 minuten per week

Nederlandse afdeling

Op de Nederlandse afdeling zitten kinderen die langdurig in Nederland verblijven en kent 8 jaargroepen.

Op de Nederlandse afdeling worden methodes gebruikt die voldoen aan de kerndoelen. Ons onderwijs is thematisch.  De groepen 4 t/m 8 zijn voor het vormgeven van de lessen overgestapt op het gebruik van “Alles in 1” en “Alles Apart”. In groep 3 wordt gebruikgemaakt van “Veilig de wereld in” en in de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met “Kleuterplein”.

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is op de Nederlandse afdeling gestart met een pilot voor tweetalig onderwijs in de groepen 1 en 2 (TPO).  Inmiddels wordt in alle groepen 30% van de tijd les gegeven in het Engels. De kinderen krijgen Engelse les, waarbij er les gegeven wordt in de Engelse spelling, grammatica, lezen en spreken. Deze lessen worden verzorgd door de leerkrachten Engels. Daarnaast worden de gymlessen in het Engels verzorgd en heeft iedere groep een aantal lessen die in het Engels gegeven worden door de groepsleerkrachten.

In onderstaande tabel is per leerjaar weergegeven hoe de onderwijstijd verdeeld is over de verschillende vakgebieden. Hierbij moet worden opgemerkt dat  bij de groepen 4 t/m 8 in onze thematisch activiteiten ook onze taal-; verkeer; ICT en creatieve activiteiten opgenomen zijn.

Nederlandse afdeling
Vak
Taal
Rekenen
Gym
Groep 1-2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
975
1035
1125
1100
1125
1105
1220
105
225
270
285
300
180
225
90
90
90
90
90
90
90

Voor beide afdelingen werken wij op 3 manieren aan verdere kwaliteitsverbetering :

  • Werken met methodes die voldoen aan de kerndoelen
  • Werken met professioneel, goed geschoold personeel
  • Werken met instrumenten voor de kwaliteitszorg