SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Welkom » Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Aanmelding van nieuwe leerlingen

Ouders/verzorgers kunnen hun kind inschrijven via onze website: www.isecampus.nl Plaatsing van een leerling is afhankelijk van de groepsgrootte en mate van zorg in de groep en/of voor het kind.

Toelating van leerlingen

Voor wie is de school bedoeld?

Op de internationale afdeling wordt onderwijs geboden aan kinderen die voor een beperkte periode in Nederland zijn. Er wordt in het Engels lesgegeven aan kinderen van wie door de ouders aangetoond kan worden dat dit internationale onderwijs nodig is. Een leerling kan toegelaten worden als de leerling aan een of meer van de volgende voorwaarden voldoet:

 • Kinderen hebben een  buitenlandse nationaliteit en ouders die tijdelijk in Nederland wonen.
 • Kinderen hebben een Nederlandse nationaliteit en hebben voor minimaal 2 jaar in het buitenland gewoond en op school gezeten.
 • Kinderen hebben een Nederlandse nationaliteit en gaan met ouders binnen 2 jaar voor minimaal 2 jaar in het buitenland wonen.
 • De kinderen worden volgens de DIPS regels geplaatst op de Internationale afdeling. Deze regels zijn verkrijgbaar op school.
 • Op de Nederlandse afdeling wordt onderwijs geboden aan kinderen die voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • Kinderen met een buitenlandse nationaliteit die langere tijd in Nederland zullen blijven en voorbereid moeten worden op het Nederlandse onderwijssysteem.
 • Kinderen met een Nederlandse nationaliteit die na een verblijf in het buitenland opnieuw voorbereid moeten worden op het Nederlandse onderwijssysteem.
 • Nederlandse kinderen van wie de ouders de school als internationaal-georiënteerde basisschool kiezen.

Inschrijven

Onze school gebruikt de toelatingsregels zoals die wettelijk voorgeschreven zijn. Dit betekent dat kinderen van vier jaar naar school mogen, maar dit is nog niet verplicht. Zij mogen wel hieraan voorafgaande, vanaf 3 jaar en 10 maanden, éénmalig 1 ochtend meedraaien om te wennen.

Inschrijven en aanname is alleen mogelijk onder voorbehoud dat er plaats is in de desbetreffende groep en dat het kind de eventuele zorg geboden kan worden. De kinderen die naar de Nederlandse afdeling gaan, en 4 jaar worden in september tot en met december, mogen op de Nederlandse afdeling starten zodra zij 4 jaar zijn. Kinderen die naar de internationale afdeling gaan, zullen in de foundation groep blijven tot de start van het nieuwe schooljaar. Dit verschil is te verklaren uit een verschil in onderwijssystemen.

De foundation groep is verdeeld in een upper en een lower foundation groep. De lower foundation is voor kinderen die 3 jaar geworden zijn en de upper foundation is voor kinderen die 4 jaar geworden zijn voor het eind van het schooljaar.  De kinderen krijgen de kans rustig te wennen aan het onderwijssysteem voor zij naar groep 1 gaan. De kinderen worden in de foundation groep blootgesteld aan zowel de Nederlandse als de Engelse taal. De instructietaal is de taal die in groep 1 ook met ze gesproken zal worden.

Als deze vierjarige kinderen zijn ingeschreven op school, wordt verwacht dat zij ook daadwerkelijk op school aanwezig zijn en niet tussentijds op vakantie gaan of vanwege andere redenen afwezig zijn. De aangewezen vakantieperioden zijn dan ook voor deze kinderen van toepassing.

De leerplicht gaat in als het kind vijf jaar is, in dat geval moet hij/zij naar school. Deze verplichting gaat in op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het kind vijf jaar wordt. Wij hanteren het onderwijskundige principe van een tweejarige voorbereidende periode voor onze jongste leerlingen. Dit kan betekenen dat zij opeenvolgende schooljaren in groep 1 doorbrengen. Voor overgang naar groep 2 (5-6 jarigen) moet uw kind 5 jaar zijn vóór 1 september op de Internationale afdeling, en vóór 1 januari op de Nederlandstalige afdeling.

Op onze school kunnen leerlingen die aan de leeftijdseis voldoen, worden toegelaten ongeacht nationaliteit, religie of andere persoonlijke overtuigingen. Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten hebben voorrang bij de aanname. De administratie kan u alle inlichtingen verstrekken omtrent aanmelding en registratie. De school is er vervolgens verantwoordelijk voor dat uw kind in de juiste groep wordt geplaatst. Er is altijd sprake van een proefperiode van zes weken voordat de plaatsing definitief wordt. Indien noodzakelijk maken toetsen en/of extern onderzoek onderdeel uit van de toelatingsprocedure.

Toelatingsprocedure

Ouders melden hun kind ten minste 10 weken voor het begin van het schooljaar aan bij de school van hun keuze. Na de aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de definitieve toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Heeft het bestuur na 10 weken nog geen besluit genomen, dan heeft de leerling recht op tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding, tot de school wel een goede plek heeft gevonden. Zijn ouders het niet eens met de toelatingsbeslissing van de school, dan kunnen ze een beroep doen op ondersteuning door een onderwijsconsulent. Onderwijsconsulenten bemiddelen kosteloos tussen ouders en de school. Als dat niet werkt, kunnen ouders terecht bij de (tijdelijke) landelijke geschillencommissie passend onderwijs.

Om te beginnen vult u een online registratieformulier (van de website van de school te downloaden). De administratie maakt vervolgens een afspraak met u om de school te bezoeken voor een oriënterend en/of intake gesprek.

Deze procedure geldt tevens voor de aanname van broertjes en/of zusjes van eerder geplaatste leerlingen.

De te volgen procedure voor toelating is als volgt:

 1. Ouders/verzorgers melden hun kind aan middels het invullen van het online registratieformulier
 2. Ouders/ verzorgers krijgen een bevestiging van deze aanmelding van de afdeling aanmeldingen
 3. Het juiste aanmeldformulier wordt toegevoegd aan de Open Apply checklist. Ouders zorgen er voor dat alle gevraagde documentatie van de checklist wordt verstrekt aan de school, zoals school schoolrapporten, een kopie van het paspoort, handelingsplannen en aanvullende informatie over de ontwikkeling van het kind
 4. Als de checklist compleet is en alle documenten ontvangen zijn, zal de aannamecommissie  alles bekijken en beoordelen. Als onderdeel van het aannameproces kan de ISE, na toestemming van ouders, contact opnemen met de vorige school. Binnen 6 weken zal de aannamecommissie de ouders informeren over het besluit tot aanname. Als blijkt dat de plaatsing in een groep op onderwijskundige en/of sociaal-emotionele gronden niet past, dan besluit het management, na overleg met de ouders, over te gaan tot plaatsing in een andere groep.
 5. A. als de aanname compleet is, zal er een bevestiging van aanname naar de ouders gestuurd worden. Indien er aanvullende documenten nodig zijn, zal dat aan de ouders kenbaar gemaakt worden
  B. Als de leerling niet aangenomen wordt, zal aan de ouders aangegeven worden wat de reden van afwijzing is en zal er geholpen worden naar het zoeken van een passende school.
 6. Het is mogelijk dat leerlingen op een wachtlijst geplaatst worden als er niet meteen plaats is in de groep. Ouders zullen  hier meteen over geïnformeerd worden.

U dient de school te voorzien van de volledige documentatie van de voorgaande onderwijskundige geschiedenis van uw kind. Als later blijkt dat deze informatie niet volledig of onjuist is, gaan wij niet over tot plaatsing of vervalt de plaatsing.

De documentatie dient in elk geval te bevatten:

 • Schoolrapporten van de laatste 2 jaar (indien mogelijk)
 • Toetsgegevens
 • Indien van toepassing, informatie over zorg met betrekking tot specifieke behoeften die door de vorige school is verleend, inclusief kopieën van individuele handelingsplannen, testresultaten en externe onderzoeksrapportages.

Toelating leerlingen met speciale zorg

In de Wet Passend Onderwijs is bepaald dat de scholen zorgplicht hebben voor de bij hen aangemelde kinderen. Voor alle kinderen moet een goede onderwijsplek gevonden worden.

Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek naar een geschikte school.

Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze, en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek  te bieden. Op de eigen school, of op een andere school in het reguliere onderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so. De landelijke financiële ruimte om zo’n 70.000 kinderen in het (v)so te plaatsen, blijft bestaan. De school waar een kind is aangemeld, is verplicht om eerst te kijken of het kind extra ondersteuning in de klas kan krijgen. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een andere reguliere school binnen het samenwerkingsverband die de juiste ondersteuning kan bieden of een plek in het (v)so .

Voor de ISE primary is een school ondersteunt profiel geschreven. Hierin staat precies beschreven voor welke kinderen en op welke manier er voldaan kan worden aan de onderwijsbehoefte die de kinderen nodig hebben.

Vanwege de internationale grondslag van de school zijn de meeste leraren experts op het gebied van taal (ook in het Engels) en NT2. De aanwezigheid van speciale taalklassen is een speciale voorziening,afgestemd op onze populatie kinderen. Omdat er gedurende het jaar veel instroom is van nieuwe kinderen en dit extra ondersteuning nodig heeft, werken wij in de groepen 1 t/m 3 met onderwijsassistenten. Zij kunnen ook ingezet worden als, in een incidenteel geval, de groepsgrootte boven de 22 kinderen uitkomt. Op zowel de Nederlandse als de internationale afdeling hebben wij de beschikking over Remedial teachers (RT’ers) die de kinderen  ofwel individueel, ofwel in een klein groepje kan begeleiden. De kinderen van de internationale afdeling kunnen onvoldoende gebruik maken van de hulp van psychologen en/of orthopedagogen in de regio. Daarom is er een nauwe samenwerking met Engelssprekende psychologen en/of orthopedagogen elders in het land. Tenslotte heeft de ISE een uitgebreid zorgteam omdat onze populatie van ons vraagt de kinderen goed te monitoren.

Gespecialiseerde leerkrachten ten behoeve van de basisondersteuning:

 • Teacher-librarian
 • Tweede taal leerkrachten
 • Vreemde-taalleerkrachten
 • Dyslexie-specialist
 • Rekencoördinatoren
 • Cultuurcoördinator
 • Taalcoördinatoren
 • Remedial teachers
 • Intern begeleiders
 • Extra ondersteuners
 • Onderwijsassistenten
 • Neuro-linguïstisch programmeren (NLP)/Mindfulness-coach
 • School video interactie 9SVIB)-begeleider
 • Kids Skills-coaches
 • ICT-specialisten
 • Vakleerkracht gym
 • Tweetalig Primair Onderwijs (TPO) coördinator
 • Motorisch Remedial Teacher (MRT’er)

Beleid voor doorstroming / doublure

De school maakt vervroegde doorstroming of doublure voor de leerlingen mogelijk. Een eventueel besluit is gebaseerd op voldoende onderwijskundige en sociaal-emotionele onderbouwing. De Inspectie van het Onderwijs verwacht deze opstelling van iedere school.

Criteria die gevolgd dienen te worden bij een vervroegd doorstromen/doubleren:

 • Verzoek van ouders en/of op voorstel van de leerkracht.
 • Verzoek/voorstel wordt behandeld door het I.B./E.N. team. De procedure wordt in een gesprek met ouders besproken.
 • Een uitgebreid intern onderzoek, zowel op onderwijskundig als op sociaal-emotioneel gebied. Indien nodig volgt er een extern onderzoek.
 • Naar aanleiding van de resultaten neemt de directie de beslissing tot wel of niet vervroegd doorstromen/doubleren.
 • Beslissing wordt met de ouders doorgesproken.

Burgerlijk SOFI nummer (BSN nummer)

Alle leerlingen moeten een BSN nummer hebben (belastingnummer, verkrijgbaar op het belastingkantoor). U dient dit aan de school door te geven.

Uitschrijven

Afmelden van leerlingen dient schriftelijk te geschieden. Een uitschrijfformulier is verkrijgbaar bij de administratie van de school, of via de website. De administratie verneemt graag tijdig van u dat uw kind de school zal gaan verlaten. Het rapport en de verklaring van schoolbezoek voor u gereed maken kost gemiddeld 4 weken. Schoolgeld wordt geïnd tot en met de laatste maand dat uw kind de school bezoekt. Als u korter dan een maand van tevoren opzegt, wordt de volgende maand nog belast.