SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Op school » Huishoudelijke zaken 

Huishoudelijke zaken 

Sponsoring bedrijven

Van sponsoring is sprake als er geld, goederen of diensten worden verstrekt aan school, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt. Hierbij kan gedacht worden aan gesponsorde lesmaterialen, advertenties in de schoolkrant en/of jaarboek, uitdelen van producten en het sponsoren van bepaalde activiteiten. Onze school gaat op een verantwoorde en zorgvuldige manier met sponsoring om. De oudergeleding van de MR zal instemming gevraagd worden als uit sponsoring verplichtingen voor de school voortvloeien waarmee de leerlingen worden geconfronteerd. We hanteren bovendien onderstaande afspraken die zijn neergelegd in het convenant voor sponsoring dat recent door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en 16 (onderwijs-) organisaties is ondertekend.

 • De sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak van de school.
 • Sponsoring mag de school niet in een afhankelijke positie brengen.
 • Sponsoring mag de inhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden.

De door sponsoring verkregen bedragen komen ten goede aan de door de school georganiseerde activiteiten voor de kinderen en/of zijn bestemd voor leermiddelen.

Computergebruik

Alle kinderen op de ISE primary afdeling komen op school in aanraking met verschillende soorten computers en computergebruik. De kinderen zullen allemaal een eigen persoonlijk e- mailadres krijgen. Hiermee kunnen zij e-mails ontvangen en sturen binnen het schoolnetwerk gedurende de tijd dat zij bij ons op school zijn. Met dit e- mailadres kunnen zij inloggen op verschillende digitale bronnen die de school gebruikt. De kinderen mogen werk opslaan en delen met leerkrachten en medeleerlingen.

Om het risico op het bezoeken van een onwenselijke site te voorkomen, mogen de kinderen alleen een search engine gebruiken die geschikt is voor kinderen. Wij kunnen u niet garanderen dat de kinderen niet op een voor kinderen ongeschikte site terechtkomen, maar middels deze search engines proberen we het risico zo klein mogelijk te maken.

Acceptabel gebruik van computers, internet en digitale middelen op de  ISE Primary

Onderstaand statement is een manier om ervoor te zorgen dat de kinderen in alle jaargroepen op een veilige en verstandige manier omgaan met het gebruik van computers op school. Het statement zou ook een richtlijn voor thuis kunnen zijn.

Het statement geldt voor alle leerlingen op de primary afdeling.

 1. Ik vraag toestemming voordat ik het internet ga gebruiken.
 2. Ik gebruik alleen maar mijn eigen ( voor andere kinderen geheime) loginnaam en password.
 3. Ik begrijp dat ik geen software of usb sticks naar school meebrengt zonder toestemming.
 4. Ik stuur alleen maar mails naar mensen die ik ken of waarvoor mijn leerkracht toestemming heeft gegeven.
 5. Al mijn berichten die ik verstuur zullen beleefd en verstandig zijn.
 6. Ik begrijp dat ik mijn persoonlijke gegevens zoals huisadres en telefoonnummer nooit aan iemand geef en dat ik ook nooit een ontmoeting met iemand regel die ik via het internet heb leren kennen.
 7. Als ik iets zie op internet, of berichten ontvang  waar ik een onprettig gevoel bij krijg, zeg ik het meteen tegen de leerkracht.
 8. Ik begrijp dat school mijn computer files en de internet sites die ik bezoek, mag controleren.
 9. Ik begrijp dat als ik de regels met opzet overtreed, ik de computers op school niet meer mag gebruiken. Het hoofd van de afdeling en mijn ouders worden hierover geïnformeerd als dit gebeurt.
 10. Ik begrijp dat foto’s die in de schoolse omgeving genomen zijn, op geen enkele manier gepubliceerd mogen worden, zoals op bijvoorbeeld social media.

Algemene wetenswaardigheden

Fietsen en verkeersveiligheid

U bent verantwoordelijk om te zorgen voor een degelijke fiets, met werkende verlichting en in goede technische staat, om de veiligheid van uw kind maximaal te garanderen. Kinderen die op de fiets naar school komen, zetten hun fiets in de fietsenstalling via de ingang aan Oirschotsedijk. De school is niet verantwoordelijk voor schade aan fietsen, verloren sleuteltjes, e.d. Het is niet toegestaan te fietsen op het schoolplein, het sportveld of het trottoir.

Beeldmateriaal

Gedurende het schooljaar worden er afbeeldingen (dwz foto’s en video’s) gemaakt van onze leerlingen en hun activiteiten in en rond de klas. Deze kunnen worden gebruikt voor schoolgebruik, zoals social media, de schoolgidsen, brochures, website en jaarboek. Ze kunnen ook worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden om bekendheid te geven aan onze schoolcampus. Aan het begin van elk schooljaar wordt een formulier naar alle ouders gestuurd met het verzoek om toestemming voor het gebruik van dergelijke foto’s en video’s. Tenzij toestemming wordt verleend via dit formulier, worden foto’s / video’s van studenten niet gebruikt. Voor speciale evenementen, zoals persfotografie, filmen of buiten de normale schoolactiviteiten, zullen we ouders individueel vragen om een​​toestemmingsformulier voor fotografie / video te ondertekenen.

Aansprakelijkheid

Kinderen en ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun persoonlijke eigendommen. De school is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging hiervan.

Luizenprotocol

In overleg met de GGD is er een luizenprotocol opgesteld met betrekking tot het signaleren en bestrijden van hoofdluis.

Gevonden voorwerpen

Het is aan te raden om spullen, die meegenomen worden naar school, van een naam te voorzien. Jaarlijks blijven er op school namelijk heel wat voorwerpen liggen: jassen, handschoenen, gym schoenen, sportkleding, drinkbekers en dergelijke. Om de eigenaren op te sporen wordt regelmatig de klassen rond gegaan. In een aantal gevallen wordt op deze manier de rechtmatige eigenaar niet opgespoord. Kleding die na lange tijd nog niet opgehaald is wordt afgevoerd naar de kledingcontainer.

Benodigdheden

Uw kind heeft de volgende zaken nodig op school (verkrijgbaar via de receptie en/of oudercommissie):

 • Een gymtas met een korte broek, t-shirt en sportschoenen voor de gymles. Een gymtas is verkrijgbaar via de administratie of de parent committee
 • Een boekentas (om een leesboek, bibliotheekboek en huiswerk mee naar huis te nemen). De vereiste boekentas is verkrijgbaar via de administratie of de parent committee
 • Lunchtrommel
Telefoon

Mocht uw kind een mobiele telefoon hebben, moet deze gedurende de dag uitgezet worden. Het gebruik van een mobiele telefoon gedurende schooluren is niet toegestaan. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging aan telefoons of andere audiovisuele middelen.

Protocol vervoer

In overleg met de oudercommissie en de medezeggenschapsraad is een protocol opgesteld met betrekking tot het vervoer van leerlingen door ouders/verzorgers en leerkrachten naar evenementen en buitenschoolse activiteiten. In dit protocol is opgenomen dat:

 • Er mogen niet meer kinderen op de achterbank(en) mogen zitten dan dat er gordels zijn.
 • Alleen kinderen van twaalf jaar en ouder, of kinderen langer dan 1.50 meter naast de  bestuurder mogen plaatsnemen.