SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Op school » Verzuimbeleid en verlof

Verzuimbeleid en verlof

Leerplicht

De Nederlandse leerplichtwet bepaalt dat ouders ervoor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan, zomaar wegblijven mag niet. De school en de gemeente moeten dit controleren. In een aantal gevallen is een uitzondering op deze verplichting mogelijk. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder.

Wanneer hoeft uw kind niet naar school

 • Als de school dicht is in verband met vakanties of wegens een speciale reden, bijvoorbeeld een studiedag van het personeel.
 • Als het ministerie verbiedt de school te bezoeken in verband met varkenspest, vogelpest, etc.
 • Als uw kind ziek is (dit moet u dan wel zo spoedig mogelijk aan de school doorgegeven).
 • Als uw kind wordt geschorst of van school wordt verwijderd. De directeur moet u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.
 • Als uw kind vanwege plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging de school niet kan bezoeken. U moet de school hier twee dagen van tevoren van op de hoogte stellen. De school gaat alleen akkoord met verlof als het gaat om de officiële feest- en gedenkdagen van de betreffende godsdienst.

Op vakantie tijdens schooltijd

Voor vakantie tijdens schooltijd wordt alleen een uitzondering gemaakt als uw kind niet in de schoolvakanties op vakantie kan door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. Vakantieverlof kan maar één maal per schooljaar worden gegeven voor ten hoogste 10 dagen en het moet hierbij gaan om de enige gezinsvakantie dat schooljaar. Vakantieverlof mag niet gegeven worden voor de eerste twee weken van het schooljaar. U kunt een verzoek voor vakantieverlof doen bij het hoofd van de afdeling. Op school is hiervoor een formulier aanwezig. Het Hoofd van de afdeling moet u schriftelijk op de hoogte brengen van zijn beslissing.

Het Hoofd van de afdeling mag geen vrij geven voor vakantie tijdens schooltijd als er sprake is van een goedkope vakantie buiten het seizoen, of vanwege een extra lang bezoek aan het land van herkomst of zomaar een midweek of een lang weekend weg.

Verlof voor ‘andere gewichtige zaken’

Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd, bijvoorbeeld:

 • Bij verhuizing van het gezin krijgt uw kind verlof voor ten hoogste één dag.
 • Voor het bijwonen van een huwelijk van familie (t/m de 3de graad van de leerling) krijgt uw kind verlof voor 1 dag of ten hoogste 2 dagen als het huwelijk buiten de gemeente plaatsvindt.
 • Voor een 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders verlof voor 1 dag of ten hoogste 2 dagen als het jubileum buiten de gemeente wordt gevierd.
 • Voor een 25- of 40-jarig ambtsjubileum van (groot)ouders verlof voor ten hoogste 1 dag.
 • Voor gezinsuitbreiding krijgt uw kind verlof voor ten hoogste 1 dag.
 • Bij ernstige ziekte van ouders, grootouders, broers of zussen wordt het aantal verlofdagen bepaald in overleg met het Hoofd van de afdeling.
 • Bij het overlijden van bloed- en aanverwanten wordt ook het aantal verlofdagen bepaald in overleg met het Hoofd van de afdeling.

Soms kunnen zich omstandigheden voordoen waarom u toch voor uw kind vrij wilt vragen op grond van ‘andere gewichtige omstandigheden’ dan hierboven genoemd.  De wet schrijft dan voor dat het moet gaan om situaties die buiten de wil van de ouders en/of het kind liggen.

De hieronder genoemde situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’ en zullen dus niet voor verlof in aanmerking komen:

 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding,
 • Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakantie op vakantie te gaan.
 • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte.
 • Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.

Beslissing op een verlofaanvraag

Verlofaanvragen worden individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof voor ‘andere gewichtige omstandigheden’ moet zo vroeg mogelijk bij de directeur worden ingediend. Verlofaanvragen kunnen uitsluitend middels het daarvoor bestemde aanvraagformulier worden ingediend. Dit standaard formulier kunt u bij de administratie of via de website verkrijgen.

Het Hoofd van de afdeling neemt een besluit over een verlofaanvraag als het een periode betreft van maximaal 10 schooldagen. Als het een verlofaanvraag van meer dan 10 schooldagen betreft dan beslist de leerplichtambtenaar van de gemeente na de mening van het Hoofd van de afdeling te hebben gehoord.

Als u het niet eens bent met een beslissing

Als uw verzoek om verlof wordt afgewezen en u bent het er niet mee eens dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij het Hoofd van de afdeling of de leerplichtambtenaar. Zij moeten hun besluit dan heroverwegen. U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten en daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen. Het Hoofd van de afdeling en/of de leerplichtambtenaar kunnen eventueel bij de bezwaarschriftencommissie van de gemeente advies vragen over de kwestie. Dit advies van de commissie kunnen zij laten meewegen bij de heroverweging. Bent u het niet eens met het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen, dan kunt u op grond van de Algemene Wet bestuursrecht (AWb) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank sector bestuursrecht. Tegelijkertijd kunt u een verzoek tot een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de rechtbank. Aan deze juridische procedure zijn kosten verbonden, en het is daarom raadzaam juridisch advies in te winnen als u een beroepschrift wilt indienen.

Ongeoorloofd verzuim

Als uw kind verlof opneemt zonder toestemming van het Hoofd van de afdeling of de leerplichtambtenaar dan wordt dit gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. Het Hoofd van de afdeling is verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze beslist of er proces verbaal wordt opgemaakt.

Vragen over (vakantie)verlof of over de leerplicht

Als u nog vragen heeft over verlof of over andere leerplichtzaken kunt u terecht bij het Hoofd van de afdeling of bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.

Schoolverzuim

Onderwijs is van groot belang voor de toekomst van uw kind. Het is daarom erg belangrijk dat uw kind alle lessen op school volgt, want voor u het weet is er sprake van een achterstand.

Hoewel wij er begrip voor hebben dat het niet altijd mogelijk is, stellen wij het bijzonder op prijs als u afspraken voor artsenbezoek (huisarts, specialist, tandarts, orthodontist) zoveel mogelijk buiten de schooltijden vastlegt, zodat er zo weinig mogelijk schoolverzuim optreedt. Een dergelijk verzuim moet doorgegeven worden bij de administratie van de school.

Als uw kind ziek is, moet u dit voor 9 uur  aan de school doorgeven. U kunt dit telefonisch doen of via e-mail. Dit geldt ook voor de kleuters, die nog niet leerplichtig zijn. Een doktersverklaring kan eventueel gevraagd worden als bewijs. Als uw kind ziek wordt tijdens de schooldag, wordt er contact met u opgenomen. U dient uw kind dan op te halen. Als uw kind zich bezeert of verwond, wordt E.H.B.O. geboden. Er zijn meerdere personen op school aanwezig met een E.H.B.O. diploma.

Regels voor schorsing en/of verwijdering

Als de school zich genoodzaakt ziet een leerling, die zich schuldig maakt aan regelmatig terugkerend wangedrag te schorsen of van school te verwijderen, dan worden de volgende stappen ondernomen:

 • Het voornemen tot schorsing of verwijdering wordt schriftelijk aan de ouders/verzorgers meegedeeld.
 • De inspectie, belast met het toezicht op het onderwijs, wordt geraadpleegd.
 • Er vindt een gesprek plaats tussen de directie, de leerling en diens ouders/verzorgers en het bevoegd gezag.

Pas als deze stappen zijn gezet kan het bevoegd gezag een definitief besluit nemen. Dat besluit wordt schriftelijk aan de ouders/verzorgers meegedeeld. Een leerling mag pas definitief van school verwijderd worden als de school zich gedurende een periode van 8 weken intensief en aantoonbaar heeft ingespannen de leerling op een andere school te plaatsen.