SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Voor ouders & leerlingen » Rechten en plichten

Rechten en plichten

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn er weleens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. Wij vinden het een normale zaak dat als u aanmerkingen, kritiek, klachten, maar ook positieve opmerkingen, ideeën en suggesties heeft, u dan rechtstreeks met betrokkenen spreekt. Heeft u bijvoorbeeld klachten over de werkwijze van een leerkracht, dan is het wel zo eerlijk en praktisch om hem of haar dat rechtstreeks te melden. Heeft u het idee dat er niets met uw klacht gedaan wordt, dan wordt u verzocht contact op te nemen met het hoofd van de afdeling. Zo zijn er verschillende soorten klachten denkbaar met verschillende oplossingsmogelijkheden. Het beste is om er mee voor de dag te komen en er niet mee te blijven zitten. Bij zeer ernstige klachten kunt u zich wenden tot de officiële klachtenregeling van de Vereniging Bijzondere Scholen (VBS). Het reglement van de klachtenprocedure is op school op te vragen bij het hoofd van de afdeling.

Op de International school Eindhoven gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. Dit is vastgelegd in het privacy reglement van onze stichting. Dit reglement is met instemming van de MR vastgesteld.

De gegevens die betrekking hebben op onze leerlingen, noemen we persoonsgegevens. De doelstelling van de verwerking is voor het optimaal leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In ons privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doeleinden en de grondslagen zijn voor de verwerking van deze persoonsgegevens. De meeste persoonsgegevens ontvangen wij van ouders. De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot diegenen die de gegevens nodig hebben om bij te dragen aan de doelstelling van de verwerking. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor we de persoonsgegevens verzamelen.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermiddelen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt bij deze middelen. Wij hebben met onze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons ontvangen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven waardoor misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen

Ouders hebben het recht om de leerlinggegevens van en over hun kind(eren) in te zien.

Oudercommissie

Binnen onze school kunnen ouders/verzorgers actief meewerken aan een goed schoolklimaat. De oudercommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers en vormt een schakel tussen de ouders/verzorgers en de school. De oudercommissie is actief (ook financieel) bij veel schoolse zaken, zoals bijvoorbeeld de organisatie van het Sinterklaasfeest, de kerstviering en de jaarlijkse school fair.

Regelmatig worden er koffieochtenden georganiseerd. U wordt dan geïnformeerd over activiteiten van de oudercommissie en schoolartikelen, geschenken en boeken/tijdschriften worden verkocht. U kunt er uiteraard ook andere ouders ontmoeten.

Elke groep heeft een klassenouder. Zij fungeren als verbinding tussen de leerkracht en ouders van de betreffende groep en assisteren op verzoek van de leerkracht bij diverse gebeurtenissen tijdens het schooljaar.

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een beleidsorgaan dat invloed uit kan oefenen op de besluitvorming van het bevoegd gezag. De medezeggenschapsraad bestaat uit acht leden, vier leerkrachten en vier ouders/verzorgers, gelijkelijk verdeeld over de beide afdelingen. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. De verkiezingen voor de medezeggenschapsraad vinden, indien nodig als gevolg van aftredende leden, eenmaal per jaar plaats. Leden zijn herkiesbaar.

Wanneer ouders/verzorgers geïnteresseerd zijn om zitting te nemen in de oudercommissie of medezeggenschapsraad, dan kunnen zij contact opnemen met de zittende leden (voor namen en adressen kunt u terecht bij de receptie van de school; zie ook blz. 41). De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar en u kunt deze altijd als toehoorder bijwonen.

Verantwoordelijkheden voor gescheiden ouders

Als u gescheiden bent of gaat scheiden, is het uw verantwoordelijkheid de directie hiervan schriftelijk te informeren. De ISE hanteert een protocol voor ouders die uit elkaar zijn of gaan. In dit protocol wordt vastgelegd hoe de omgangsregeling geregeld is, wie het kind/ de kinderen op welke dagen ophaalt en wie er gebeld moet worden in geval van calamiteiten.  Deze informatie is van groot belang om problemen te voorkomen bij het aanvragen van verlof e.d. De schoolrapporten en de contacten zullen altijd gaan naar de eerst verantwoordelijke ouder, conform de rechterlijke uitspraak. Het is de verantwoordelijkheid van deze persoon om de andere ouder in te lichten.