SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Voor ouders & leerlingen » Leerling activiteiten

Leerling activiteiten

Activiteiten voor de kinderen

Op onze school vinden een aantal jaarlijks terugkerende bijzondere activiteiten plaats. Er zijn activiteiten die direct met het onderwijsgebeuren te maken hebben én activiteiten die buiten de lesuren plaatsvinden en waaraan de kinderen op vrijwillige basis deelnemen: excursies, themamiddagen, bezoek aan diverse bedrijven of instellingen, Sinterklaasviering, Kerstviering, carnaval, schoolkamp, de praktische verkeersproef, bezoek aan een speeltuin, schoolreisjes, sportdag, de verjaardag van de leerkrachten, enz. Veel van bovenstaande activiteiten worden georganiseerd door ouders of met hulp van ouders.

Buitenschoolse activiteiten

Onderwijs op onze school beperkt zich niet puur tot het verzorgen van lessen binnen een gebouw en/of het speelterrein. Soms worden lessen buiten het schoolterrein verzorgd. Verder kent het onderwijs al decennialang activiteiten buiten school die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind. Aangezien buitenschoolse activiteiten ook zekere risico’s met zich meebrengen zijn voorwaarden opgesteld waaraan dit soort activiteiten moeten voldoen. Het vooraf informeren en toestemming verkrijgen van ouders krijgt hierin speciale aandacht, omdat zij de activiteiten vaak niet direct als vanzelfsprekend bij het onderwijs vinden behoren. Ouders die hun kind aan school toevertrouwen, moeten erop kunnen vertrouwen dat buitenschoolse activiteiten op een goede en verantwoorde manier plaatsvinden.

De risico’s van ongevallen zijn bij een buitenschoolse activiteit veelal groter dan bij het verblijf op school. De school heeft beleid gemaakt over uitstapjes buiten het schoolterrein. Hierin staan de verwachtingen voor alle betrokkenen geschreven. De veiligheid en het welbevinden van de kinderen is de belangrijkste factor en alle activiteiten die plaatsvinden moeten de veiligheid van de kinderen te allen tijde waarborgen. Voor ieder te plannen uitstapje is er een coördinator toegewezen die de leiding heeft. Deze coördinator zorgt ervoor dat alle stappen in het beleid nagekomen worden.

Een goede verzekering is hierbij van belang. De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Dit betekent dat als een kind iets overkomt en een namens de school aangestelde begeleider hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden, dat dit verzekerd is wanneer het ongeval zich voordoet tijdens schoolactiviteiten. Deze verzekering betreft personeelsleden, kinderen, stagiaires, ouders en vrijwilligers die namens de school handelen ten tijde van de activiteit. Verder is een aanvullende verzekering afgesloten voor schade die de eigen (ziektekosten) verzekering van ouders niet dekt.

Uitgangspunten
  • Activiteiten vinden altijd plaats onder verantwoordelijkheid van de school.
  • Eindverantwoordelijkheid wordt nimmer overgedragen aan een andere organisatie of persoon.
  • Activiteiten passen binnen de doelstellingen van het onderwijs.
  • Activiteiten kunnen worden begeleid door zowel personeelsleden als niet-personeelsleden.
  • Begeleiders zijn minimaal 18 jaar oud en zijn herkenbaar voor de kinderen.
  • Begeleiders van een buitenschoolse activiteit zijn zich bewust van de verantwoordelijkheid die ze dragen voor andermans kinderen en zorgen ervoor dat de veiligheid van de kinderen altijd naar beste vermogen gewaarborgd is.
  • Ouders zijn vooraf op de hoogte gesteld van een buitenschoolse activiteit en gaan hiermee akkoord.

Uitgangspunt is dat ouders akkoord gaan met deelname aan buitenschoolse activiteiten. Ouders verlenen hiervoor hun toestemming door eenmalig een formulier te ondertekenen aan het begin van het schooljaar. Ouders van kinderen die later in het schooljaar op school komen, vullen dit formulier in de eerste week in.

De mening van ouders die geen toestemming verlenen voor deelname aan een bepaalde buitenschoolse activiteit wordt gerespecteerd. Hun kind neemt dan geen deel aan die activiteit, en blijft op school. Met deze ouders zal wel een gesprek worden aangegaan.