SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Welkom » De International School Eindhoven

De International School Eindhoven

De International School Eindhoven maakt deel uit van de Stichting Internationaal en Lokaal Funderend Onderwijs (SILFO), een onderwijsstichting met zeven vestigingen. Drie van de locaties zijn Nederlandse middelbare scholen en drie van de locaties zijn Nederlandse basisscholen die voorzien in de behoeften van de lokale gemeenschap Stedelijk College Eindhoven, het Strabrecht College, De Regenboog, Beneden Beekloop en De Ganzebloem in Geldrop. De International School Eindhoven ligt aan de Oirschotsedijk en bestaat uit de Primary afdeling en de Secondary afdeling met in totaal 1490 leerlingen.

Onze Guiding Statements:

De ISE zorgt voor een zorgzame en uitdagende leeromgeving waarbij international mindedness gevoed wordt. Wij onderwijzen en inspireren onze leerlingen om creatieve, veerkrachtige en verantwoordelijke wereldburgers te worden die zich goed staande kunnen houden in een steeds veranderende wereld.

Onze Guiding Statements in Actie:

Er liggen drie belangrijke strategische routes ingebed in onze Guiding Statements. Deze zullen centraal staan in het vooruitbrengen van de school en in het maken van beslissingen en het uitzetten van acties.

In deze context geloven wij dat:

A. Onze internationale gemeenschap bestaat uit toegewijde verantwoordelijke mensen

In dit verband wordt er van ons verwacht dat we:

 • Respect laten zien voor mensenrechten;
 • Begrijpen wat de relatie is tussen rechten en verantwoordelijkheden binnen de maatschappij;
 • Principieel zijn in het omgaan met anderen en dat eerlijk, en open minded doen;
 • Onze community stimuleren prijs te stellen op evenwichtige gezichtspunten;
 • Op een verantwoordelijke, ondersteunende en zorgzame manier handelen;
 • Op een respectvolle, beleefde en doordachte manier communiceren;
 • International mindedness ontwikkelen;
 • De Nederlandse taal en cultuur waarderen;
 • De culturele identiteit van een ieder respecteren;
 • De taalkundige ontwikkeling stimuleren voor het culturele begrip;
 • Bijdragen en samenwerken met de school, Brainport en nationale en internationale gemeenschappen.
B. Onze onderwijsomgeving zorgt ervoor dat leerlingen deskundig worden, dat er voor ze gezorgd wordt en dat ze op de juiste manier uitgedaagd worden.

In dit verband biedt de ISE nationaal en internationaal erkende curricula aan om tegemoet te komen aan de verschillende onderwijskundige behoeften van onze leerlingen.

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij:

 • Het plezier van leren ontdekken;
 • Leren hoe ze leren en hoe ze het best leren;
 • Hun thuistaal behouden, terwijl zij ook waarderen dat ze andere talen leren;
 • In diepte en breedte academische kennis en begrip bereiken;
 • Vaardigheden ontwikkelen die het succes op school ondersteunen;
 • Problemen zelfstandig en in samenwerking met anderen op kunnen lossen;
 • Moderne technologie begrijpen en verstandig en effectief kunnen gebruiken;
 • Zich voorbereiden op de eisen voor verder onderwijs;
 • Leren hoe kennis wordt verworven en gerechtvaardigd in elk vakgebied, en welke problemen er kunnen zijn met dergelijke rechtvaardigingen en de zekerheid van onze kennis.

Van medewerkers wordt verwacht dat:

 • Het curriculum aangeboden wordt vanuit een internationaal perspectief;
 • Er deskundig gereageerd wordt op de onderwijsbehoeften van alle kinderen individueel;
 • De leerlingen uitgedaagd worden om op hun (academisch) niveau zoveel mogelijk te bereiken;
 • Er mogelijkheden gecreëerd worden voor de leerlingen om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen en dat ze op zoek gaan naar hun eigen passie;
 • Ouders en leerlingen betrokken worden om samen met de leerkrachten als partners te werken in het onderwijskundig proces van de leerlingen;
 • Er een omgeving gecreëerd wordt waarin nieuwe mensen zich snel thuis voelen.

Van ouders wordt verwacht dat:

 • Er samengewerkt wordt met de school om het leren van de kinderen te ondersteunen;
 • Zij hun kennis over de interesses van hun kind, hun prestaties en hun onderwijsbehoeftes delen met de school;
 • Zij weet hebben van het ISE curriculum en de mogelijkheden op school om hun kinderen uit te dagen;
 • Zij zich gedragen op een manier die overeenkomt met de ISE Code of Conduct;
 • Zij doen mee aan het verkiezen van ouders voor de medezeggenschapsraad (MR).
C. De ISE community bereidt de leerlingen voor op een steeds veranderende wereld door de leerlingen te stimuleren creatief met uitdagingen om te gaan.

Dit doen we op de ISE door:

Les te geven op een creatieve manier, door:

 • Een verscheidenheid aan hulpmiddelen voor leren en lesgeven te waarderen, verwerven en gebruiken die onderzoek, begrip en de relatie tussen concepten bevorderen;
 • Regelmatig feedback geven aan de leerlingen die hun creativiteit prijst en stimuleert;
 • Kritische, reflectieve denkers ontwikkelen die verantwoordelijke keuzes kunnen maken;
 • Het toepassen van strategieën waarbij samenwerking, de focus op creativiteit, design thinking en het begrijpen en het toepassen van technologieën centraal staan;
 • Mogelijkheden creëren voor de leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces met behulp van verschillende strategieën;
 • Het aanbieden van een scala aan disciplines, inclusief de disciplines die te maken hebben met activiteiten buiten het klaslokaal en buitenschoolse mogelijkheden.

Een cultuur voor creativiteit:

 • Als leerkrachten de inbreng van anderen te waarderen, opbouwende kritiek te accepteren en erkennen dat lesplanning, strategische planning en probleemoplossing baat hebben bij een positieve uitwisseling van ideeën;
 • Flexibiliteit tonen in het samenwerken met anderen en in het gebruik van ruimte en middelen;
 • De bereidheid tonen om ideeën, expertise en kennis te delen om leerlingen te inspireren om te leren, uitdagingen aan te gaan, meer diepgang in hun begrip te ontwikkelen en risico’s te nemen door hun eigen standpunten, meningen, strategieën en inspanningen aan te bieden;
 • Een sfeer creëren waarin studenten creativiteit, reflectie en de positieve uitwisseling van ideeën waarderen welke een growth mindset bevordert.

International mindedness

International mindedness is een manier van denken en doen die leidt tot een dieper en breder begrip van onze wereld.

Om de verantwoordelijke leden van onze gemeenschap te worden,  bieden we kansen voor onze studenten om:

 • Een bewustzijn en eigen identiteit te ontwikkelen in relatie tot anderen;
 • Te kunnen vertrouwen en gelukkig zijn in hun eigen identiteit;
 • Een intercultureel begrip te ontwikkelen;
 • Openstaan voor verschillende perspectieven en standpunten en het omarmen van diversiteit;
 • Respect te tonen;
 • Empathie en medeleven te tonen.

Om de international mindedness  te bevorderen, heeft de ISE zich gecommitteerd om :

 • Het opbouwen en versterken van het identiteitsgevoel van een leerling, terwijl begrip en respect voor de eigen en andere cultuur en mensen wordt gestimuleerd;
 • Een schoolomgeving bieden die nieuwe mensen verwelkomt in de schoolgemeenschap;
 • De diversiteit binnen het curriculum te stimuleren en aan te moedigen;
 • Onderwijs- en leermogelijkheden gebruiken om de culturele achtergrond en ervaring van studenten te erkennen;
 • Ervoor zorgen dat leerlingen effectief kunnen communiceren en hun thuistaal vloeiend kunnen blijven spreken, terwijl ze ook de mogelijkheid krijgen andere talen te leren;
 • Studenten de kans geven om kritisch en onbevooroordeeld na te denken over het standpunt van anderen;
 • Leerlingen aanmoedigen om op een positieve, productieve en plezierige manier met elkaar om te gaan;
 • Een gemeenschap bevorderen die effectief samenwerkt, contacten legt, interacteert en communiceert;
 • Ervoor zorgen dat studenten bekend zijn met lokale, internationale en mondiale problemen;
 • Bewustwording van het feit dat individuen een positief verschil kunnen maken voor de wereld en een daarmee gepaard gaande acceptatie van de verantwoordelijkheid om actie te ondernemen om dit te doen;
 • Zorgzame individuen ontwikkelen die de universele mensenrechten erkennen.

Ons onderwijs

De ISE biedt momenteel een drietal programma’s aan voor kinderen in de leeftijd van 3-18 jaar.De ISE heeft een breed internationaal curriculum ontwikkeld. In de primary department werken we met een  thematische aanpak van leren en werken we met het principe van onderzoekend leren. We proberen op dit moment een werkwijze uit die we Global Missions hebben genoemd. Dit is ons eigen raamwerk voor het lesgeven aan studenten in een authentieke, reële context waarin elementen van zowel projectmatig leren als onderzoekend leren worden gecombineerd. De instructie is gericht op het vinden van een oplossing van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, waarin aardrijkskunde, geschiedenis, kunst, ontdekkend leren, wetenschap en muziek zijn opgenomen. Deze manier van werken maakt het voor de leerlingen mogelijk om  hun competenties te ontwikkelen, na te denken over hun leertraject en deze te delen met hun leeftijdsgenoten. De leerlingen doorlopen een proces waarin ze hun leerproces kunnen verbinden en kennis, vaardigheden en begrip kunnen meenemen naar de volgende stap van hun leerproces.

De Secondary School werkt met het International Baccalaureate Middle Years Programme (MYP) en het Diploma Programme (DP). Alle curricula zijn ontworpen voor internationale leerlingen met een open blik op de wereld.  Met deze drie programma’s bieden we een goede doorgaande leerlijn voor alle leerlingen. Wij werken er middels de programma’s aan zelfstandig denkende en lerende kinderen op te leiden. Er wordt een progressieve en gestructureerde manier van werken voor alle leeftijden aangeboden.

Persoonlijke aandacht

De voordelen van internationaal onderwijs zijn veelzijdig. Kleine groepen, gecombineerd met een grote variëteit aan culturen en nationaliteiten, zorgen ervoor dat de leerlingen zich snel thuis voelen. We ontwikkelen de unieke talenten van ieder kind. We geven de kinderen een veelheid aan culturen mee, zonder daarbij de eigen cultuur te vergeten. Wij helpen kinderen wereldburgers te worden die het gevoel hebben dat ze een verschil kunnen maken in hun eigen toekomst, maar ook in die van anderen. Dit gaat in samenwerking met de ouders.

Organisatie en personeel

Momenteel hebben we twee verschillende structuren voor de school en zijn er een aantal verschillende regels voor de Primary en Secondary afdelingen. Momenteel wordt er hard gewerkt beide afdelingen meer naar elkaar toe te brengen op materieel, organisatorisch, financieel en personeel gebied. Er is gekeken naar overeenkomsten en zitten momenteel in het proces na het samenvoegen van verschillende onderdelen.

Belang van de ISE voor Eindhoven

Voor Brainport Eindhoven is het belangrijk internationale kenniswerkers aan te trekken. De ISE is een belangrijke factor bij het aantrekken en behouden van hoog opgeleid arbeidspotentieel. Naast het bieden van excellent onderwijs, fungeert de school ook als cultureel centrum en onderhoudt het een groot sociaal netwerk, voor zowel leerlingen als ouders. Net als voor de regio en haar vele (internationale) bedrijven ligt ook onze focus op technologische innovatie en duurzaamheid.  Wij bieden niet alleen onderwijskundige, sportieve en culturele mogelijkheden voor de leerlingen, maar organiseren dit ook voor hun families en gezinnen uit de omgeving. Het is ons doel om de kenniswerkers en hun gezinnen te helpen integreren in het leven in Eindhoven en omgeving.

Tenslotte

Onderwijs, de ontwikkeling van de kinderen, en de school als een lerende gemeenschap, hebben onze hoogste aandacht. Mocht u met ons van gedachten willen wisselen over onze ideeën en ambities, dan kunt u altijd contact met ons opnemen voor een bezoekje aan onze school.

Korte geschiedenis primaire afdeling

In 1964 sprak de Raad van Bestuur van de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken zich uit voor de oprichting van een Internationale School in Eindhoven en in september 1966 startte de Philips International School. De school werd ook opengesteld voor leerlingen waarvan de ouders niet bij de N.V. Philips werkte en op 5 september 1966 startte de school met 28 leerlingen, verspreid over een Nederlandse, een Engelse, en een Franse afdeling. Een jaar later waren er 45 leerlingen en in september 1969 waren het er 65. In schooljaar 1970/1971 werd besloten om een Duitse afdeling toe te voegen en het schooljaar begon met 109 leerlingen, die samen 22 nationaliteiten vertegenwoordigden.

In verband met het groeiende aantal leerlingen werd op 1 april 1975 het terrein op de locatie Humperdincklaan 4 bouwrijp gemaakt en op 16 juni 1975 werden door leerlingen van de 20 nationaliteiten die op dat moment de school bezochten, de eerste stenen gelegd. Met de bouw van de school aan de Humperdincklaan werd een nieuwe weg ingeslagen die ook een naamsverandering met zich meebracht. Vanaf september 1975 was de Regionale Internationale School – RIS – een feit. In 2013 verhuisde de school, nu Internationale School Eindhoven geheten, naar de Oirschotsedijk.

Sindsdien is de school uitgegroeid tot een volwaardige Internationale School met leerlingen van meer dan 50 nationaliteiten, verdeeld over twee stromen, verdeeld in een Nederlandstalige en een Engelstalige afdeling. Als Bijzonder Neutrale School (lid VBS), maakt de school deel uit van de DIPS (Dutch International Primary Schools) scholen in Nederland. De school is tevens lid van ECIS (European Council for International Schools).

Situering van de school

De school is gevestigd in het noorden van de stad, dicht bij het vliegveld en bij de uitvalswegen richting Den Bosch/Weert/Maastricht (A2), richting Nijmegen (A50), richting Venlo/ Antwerpen (A67), en richting Tilburg/Breda (A58).

Schoolgrootte

Het totale aantal leerlingen per oktober 2022 is 738. Het totale team van de basisschool bestaat uit ongeveer 120 personeelsleden.