SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Ons onderwijs » Onze leerkrachten

Onze leerkrachten

Wijze van vervanging

Wijze van vervanging bij ziekte, duurzame inzetbaarheid, BAPO (Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen), studieverlof, scholing.

Bij ziekte van een leerkracht komt er in principe een invalkracht. Onze school heeft de beschikking over een klein aantal invallers. Landelijk gezien zijn er te weinig invalkrachten en ook onze school heeft met dit probleem te maken. Om te voorkomen dat we kinderen naar huis moeten sturen wanneer er onvoldoende leerkrachten zijn, proberen we creatief oplossingen te zoeken binnen de eigen school. Een van de “oplossingen” is het opsplitsen van de groep.

Alle leerkrachten hebben een aantal dagen per jaar recht op uren voor duurzame inzetbaarheid. Deze uren kunnen gebruikt worden voor studie, scholenbezoek, bezoek in andere groepen t.b.v. professionalisering etc. Er komt dan een andere leerkracht in de groep. Groepen hebben daarvoor hun vaste vervanger.

Afhankelijk van leeftijd kunnen oudere leerkrachten gebruik maken van een wettelijke regeling (BAPO) om een halve of hele dag per week minder te werken. In deze gevallen komt er een andere leerkracht voor de groep. Ook hier streven we ernaar steeds dezelfde leerkracht in te zetten.

Een enkele keer volgen leerkrachten cursussen onder schooltijd of hebben zij een dag buitengewoon verlof. In dergelijke gevallen wordt de groep door een invalkracht overgenomen.

De begeleiding en inzet van stagiaires van de PABO/ROC

Studenten hebben recht op een goede stageplaats en daarom willen wij hen de mogelijkheid bieden te oefenen in hun toekomstig beroep. De ISE ontwikkelt samen met TRION een programma voor studenten van de diverse opleidingen. Doel is een meer in-house training voor de studenten waarbij de focus ligt op het internationale aspect van het werkveld. De studenten op de ISE primary worden begeleid door een schoolopleider.

De leerkracht van de groep waarin stage  wordt, begeleidt de stagiaire en blijft eindverantwoordelijk. Naarmate de studenten in een hoger leerjaar van de PABO komen, neemt de verantwoordelijkheid van de student toe. Vierdejaars studenten (LIO’s, Leraren In Opleiding) werken drie dagen per week en in bepaalde perioden enkele weken achter elkaar. Zij nemen dan de groep over en proberen zo zelfstandig mogelijk te werken. De groepsleerkracht blijft echter ook in dit geval eindverantwoordelijk voor een goede gang van zaken. Wanneer een stagiaire vanuit de opleiding de opdracht krijgt om een aaneengesloten periode les te geven in een bepaalde groep, informeren we u hierover.

Nascholing

Nascholing betreft alles wat door teamleden wordt gedaan om kennis, inzicht, vaardigheden, beroepshouding en professionaliteit op het op peil te houden. De veranderende leerling, de voortdurend aan te passen leerstof en de nieuwe inzichten in methodiek en didactiek vragen van de leerkracht telkens weer aanpassingen.

School Video Interactie Begeleiding is een middel om de deskundigheid van leerkrachten te bevorderen en daardoor de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het planmatig handelen kan middels deze methode geoptimaliseerd worden. Het uiteindelijke doel is om beter onderwijs aan kinderen te kunnen bieden. In het kader van deze deskundigheidsbevordering kunnen er tijdens groepsactiviteiten video-opnamen gemaakt worden. Deze video-opnamen zullen –onder professionele begeleiding – alleen binnen de school bekeken en geanalyseerd worden.