SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Ons onderwijs » Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

De ontwikkeling van het onderwijs in de school

De ISE is geaccrediteerd door de Council of International Schools (CIS) en de New England Association of Schools and Colleges (NEASC). Om deze accreditatie te kunnen ontvangen, moet de ISE iedere 5 jaar een zelfstudie ondergaan waarbij de school zichzelf meet aan  internationale standaarden. De aanbevelingen die gedaan worden, geven de school een aantal belangrijke actiepunten om de school te verbeteren op een aantal cruciale onderdelen, inclusief de kwaliteit van het onderwijs dat we verzorgen.

De ISE neemt regelmatig vragenlijsten bij ouders af en bekijkt de resultaten van de leerlingen regelmatig om aanbevelingen te doen voor verbetering. Al deze informatie wordt gebruikt om verbeterplannen te maken op schoolbreed niveau. Wij maken een meerjarig verbeterplan waarin de visie en de missie van de school duidelijk zichtbaar zijn.

Belangrijke ontwikkelingen die het resultaat zijn van onze analyse van de bovenstaande gegevens en aanbevelingen zijn onder meer: ​​(i) de introductie van het TPO-project op de Nederlandse afdeling, (ii) het maken en implementeren van een beleidsplan voor het verbeteren van de prestaties van leerlingen, (iii) het maken en implementeren van een beleidsplan cultuureducatie.

Bij de internationale afdeling kregen de medewerkers training over de benaderingen van lesgeven en leren, waarin onderzoekend leren, kritisch denken, neurowetenschappen en creativiteit en andere onderwerpen worden onderzocht. Het curriculum voor alfabetisering en wiskunde is ook herzien en er is gebruikgemaakt van nieuwe online digitale bronnen. Op beide afdelingen richten we ons ook op het voorzien in de behoeften van gevorderde leerlingen.

Voor het schrijven en uitvoeren van deze beleidsplannen hebben we een aantal coördinatoren aangesteld. Dit zijn docenten die uren toegewezen hebben gekregen om hun coördinerende rol te vervullen en vaak een aanvullende opleiding hebben genoten.

Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school

Leerlingvolgsysteem (L.V.S.) (Nederlandstalige afdeling)

In het kader van ons zorgverbredingsysteem hanteren we op de Nederlandse afdeling het Leerlingvolgsysteem van CITO als hulpmiddel voor leerling- en schoolevaluatie. Het systeem bestaat uit een samenhangend geheel van cognitieve en sociaal-emotionele toetsen, een registratiesysteem en aanwijzingen of materiaal voor gerichte hulp aan zorgleerlingen. Op de internationale afdeling wordt gebruik gemaakt van de methode onafhankelijke toetsen, de INCA’s.

Deze manier van werken stelt de leerkrachten in staat om systematisch en per leerling de leervorderingen over langere periodes en over meerdere leerjaren te peilen en daar consequenties aan te verbinden.

Resultaten van de activiteiten ter verbetering van het onderwijs

In het jaarplan worden de doelen voor dit specifieke schooljaar omschreven

In het schooljaar 2020/21 lag de focus voor curriculumontwikkeling op de ontwikkeling van een curriculum dat authentiek is en de competenties van onze leerlingen integreert door alle vakken te integreren in een design-denkproces. om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dit omvatte:

De ontwikkeling van authentieke onderzoeksvaardigheden

  • Het op de internationale afdeling ontwikkelen van schrijfvaardigheid met een focus op creativiteit, publiek en duidelijkheid
  • Het ontwikkelen van een gedeelde visie op differentiatie voor de verschillende behoeften in onze groepen met behulp van het Design for Learning Framework
  • Het stimuleren van translanguaging om de leerling te te leren hun  thuistaal als hulpmiddel te gebruiken
  • Het ontwikkelen van de leerlingcompetenties om onafhankelijker te worden, verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces, na te denken over hun leertraject en dit te delen met hun gemeenschap
  • Het ontwikkelen van mogelijkheden voor leerlingen om te focussen van het ontwikkelen van de volgende vaardigheden: een growth mindset, probleemoplossing, besluitvorming, kritisch denken, communicatie en samenwerking
  • Een schoolbrede focus op internetveiligheid, het gebruik van technologie en digitale geletterdheid

Zorg voor de relatie school en omgeving

Culturele vorming

De culturele vorming van de leerlingen van de school wordt erg belangrijk gevonden. Er vinden projecten plaats in samenwerking met de bibliotheek en het Centrum voor de Kunsten te Eindhoven. Ieder jaar vindt er een culturele week plaats op de primary afdeling. Daarnaast is er een cultuur coördinator aangesteld die samen met de cultuurwerkgroep het cultuuronderwijs binnen de school beter gaat vormgeven. Het doel is om intercultureel en globaal bewustzijn te ontwikkelen door het in alle aspecten van ons curriculum te verwerken

ECO schools

De ISE primary en secondary department zijn in januari 2021, samen met het kinderdagverblijf Kinderstad en het facilitair bedrijf Vebego,  begonnen met een project genaamd ‘ Eco-schools’. Eco-Schools is hét wereldwijde programma om leerlingen te stimuleren tot duurzaam denken en doen. Met behulp van zeven stappen onderzoeken leerlingen de school en werken ze aan acties om deze te verduurzamen. Bijvoorbeeld door energie te besparen, afval te verminderen of het schoolplein te vergroenen. Als kers op de taart kan de school het internationale keurmerk voor duurzame scholen behalen: de Groene Vlag.

Verkeersonderwijs

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen op een goede manier deel leren nemen aan het verkeer. De kinderen krijgen regelmatig verkeerslessen. Eenmaal per jaar wordt er op onze school een verkeersweek georganiseerd. Kinderen krijgen dan middels workshops uitleg over bijvoorbeeld de dode hoek bij vrachtwagens.

Leerlingen van groep 7 in beide afdelingen nemen in april deel aan het theoretisch verkeersexamen en later aan het praktisch verkeersexamen. Kinderen die niet in één keer slagen, kunnen het in groep 8 nog een keer proberen.

Schoolmaatschappelijk werk

De tijd op de basisschool is een belangrijke periode in het leven van een kind. Soms kunnen er zorgen zijn over de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Sommige kinderen hebben extra aandacht nodig door problemen thuis, problemen binnen de school, soms hebben ouders opvoedvragen of hebben ouders meer ondersteuning nodig in de thuissituatie. Hierbij kan een schoolmaatschappelijk werker helpen.

De ISE werkt samen met de Lumens groep uit Eindhoven. Zij zorgen voor een schoolmaatschappelijk werker bij ons op school.

Logopedische dienst

Op de ISE is sinds 1 mei 2017 een zelfstandig logopediste werkzaam.  In groep 2 wordt bij alle 5-jarige kleuters (na toestemming van de ouders/verzorgers), de spraak-taaltest afgenomen. Bij deze test wordt o.a. gelet op het taalontwikkelingsniveau, de luisterhouding, de uitspraak, de zinsbouw, stotteren of haperend spreken, de tonghouding/het mondgedrag en het stemgebruik. Indien nodig volgt na deze screening behandeling van het gesignaleerde probleem of wordt een kind later nogmaals gecontroleerd. Deze diensten zijn voor zowel de Nederlandstalige als de Internationale afdeling beschikbaar. Meer informatie hierover is verkrijgbaar op school.

Bibliotheek

Met de plaatselijke bibliotheek zijn afspraken gemaakt over het lenen van collecties en groepsbezoeken en het meedoen aan leesprogramma’s en activiteiten tijdens de kinderboekenweek.

De school beschikt over een Nederlandstalige en Engelstalige bibliotheek waar kinderen van beide afdelingen boeken kunnen lenen of informatie voor de verschillende (IC-)projecten kunnen opvragen. Daarnaast zijn er boeken in meerdere talen beschikbaar. Voor ouders is het helaas niet mogelijk boeken te lenen.

Kwaliteitsbeleid SILFO

De strategische visie SILFO 2022-2026 beschrijft de overkoepelende opdracht voor de stafdienst kwaliteitsontwikkeling. Deze is geformuleerd aan de hand van de vier C’s, de stichting-brede vorm aan de hand waarvan SILFO de verscheidene diensten vormgeeft.

De vier C’s hebben inhoud gekregen op basis van een ontwikkeld instrumentarium waarin ruimte is gemaakt voor, naast meetbare, ook merkbare en aantoonbare kwaliteitsgegevens. Deze gegevens worden verzameld, gedeeld en geëvalueerd in een cyclisch proces, met onder andere gerichte onderzoeken, naar bijvoorbeeld vervolgvragen op eerder gevonden gegevens, het verzamelen van feedback, het doen van evaluaties, het hebben van dialogen en het delen van verhalen. Het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs sluit hierop aan.

De kwaliteitscyclus wordt op verschillende manieren ingebed in de werkwijze binnen de stichting

Managementrapportages

De stichting werkt sinds medio 2019 met rapportages op onderwijskwaliteit, op zowel stichtings- als locatieniveau. De rapportages worden viermaandelijks besproken met de opleidingsdirecties, de afdeling control, de afdeling kwaliteit en het College van Bestuur. De inhoud focust op zowel meetbare, als merkbare en aantoonbare kwaliteitsresultaten. De merkbare en aantoonbare gegevens worden gepresenteerd in de locatieportfolio’s. Meetbare gegevens uit de rapportages onderwijskwaliteit zijn afkomstig uit de diverse leerlingvolgsystemen, toets-systemen en reflectiesystemen van de scholen, waarmee vorderingen in kennis en vaardigheden van de leerlingen wordt gevolgd. Tevens wordt op locatieniveau met doorlopende leerlijnen geborgd dat het onderwijs aansluit op een ononderbroken ontwikkelproces van leerlingen. Ook het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders, leskwaliteit op schoolniveau observaties en de accreditatierapportage door de Council of International Schools voor de International School worden gebruikt om onderwijskwaliteit te meten.

Kwaliteitskompas

Met behulp van een Kwaliteitskompas, dat over alle SILFO scholen heen wordt ontwikkeld, op basis van een Kwaliteitsontwikkelingscyclus die synchroon loopt met de Besturingscyclus, wordt de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit gemonitord.

Het Kwaliteitskompas visualiseert de onderwijskwaliteit en zal via locatieportfolio’s zichtbaar zijn voor bestuur, management, medewerkers en Raad van Toezicht. Het Kwaliteitskompas wordt ontworpen om vanuit de vastgestelde visie de onderwijskwaliteit binnen de stichting te bewaken. Het maakt gebruik van de door de inspectie opgestelde eisen door middel van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) en indicatoren voor merkbare en aantoonbare kwaliteit, de zogenaamde Kritische Kwaliteits Indicatoren (KKI’s) die gekoppeld zijn aan de schoolplandoelstellingen. De ontwikkeling wordt elk kwartaal geëvalueerd met de schoolleiding en vastgesteld door het College van Bestuur. Het kompas werkt dus ook als instrument voor risicoanalyse.

Kwaliteitsverbeteringen

Op basis van de managementrapportages en het Kwaliteitskompas worden elk kwartaal afspraken voor kwaliteitsverbetering opgesteld en vastgelegd. De schoolleiding voert, indien nodig, nadere analyses uit op locatieniveau en/of stelt locatiedoelen bij, die worden opgenomen in het Kwaliteitskompas. Het proces en de kwaliteitsinstrumenten worden jaarlijks geëvalueerd, waardoor verdere kwaliteitsontwikkeling wordt gewaarborgd.

Verantwoording

De managementrapportages met de locatieportfolio’s en het Kwaliteitsdashboard worden viermaandelijks gedeeld en eveneens besproken met de Raad van Toezicht. Tevens worden de locatieportfolio’s jaarlijks gepresenteerd  en besproken in een bijeenkomst met de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Kwaliteitsgegevens worden gepubliceerd in het Jaarverslag en op de website van Scholen op de kaart.